Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah obsega:

       Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/03 z dne 22. 8. 2003),

       Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 67/06 z dne 29. 6. 2006).

PRAVILNIK

o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja spremljanje razvoja glasbenih oziroma plesnih sposobnosti preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje v naslednji razred oziroma stopnjo izobraževanja za učence glasbenih šol.

2. člen

(načela za preverjanje in ocenjevanje znanja)

Znanje se preverja in ocenjuje tako, da učitelj:

       upošteva poznavanje in razumevanje učne snovi, sposobnost analize, sinteze in interpretacije, obvladovanje praktičnih veščin ter ustvarjalno uporabo znanja,

       uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na učne vsebine,

       omogoča učencu kritično samopreverjanje in samoocenjevanje,

       spoštuje osebnostno integriteto učencev in njihovo različnost ter

       prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji.

3. člen

(preverjanje znanja)

S preverjanjem znanja se ugotavlja razumevanje posredovane učne vsebine in ni namenjeno ocenjevanju. Učitelj preverja znanje pred, med in ob koncu posredovanja novih učnih vsebin.

S preverjanjem znanja pred posredovanjem novih učnih vsebin se ugotavlja predznanje.

S preverjanjem znanja med posredovanjem novih učnih vsebin se ugotavlja razumevanje učnih vsebin ter analizirajo in odpravljajo vzroki, zaradi katerih učenec učne vsebine slabo razume ali jih ne razume.

S preverjanjem znanja ob koncu posredovanja novih učnih vsebin se ugotavlja razumevanje celotne posredovane učne vsebine.

4. člen

(ocenjevanje znanja)

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja.

Ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja potem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli in osvojili.

Na predšolski stopnji in v pripravnici se znanje učencev ne ocenjuje.

II. OCENJEVANJE ZNANJA

5. člen

(postopki za ocenjevanje znanja)

Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih.

Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in projektno delo.

Pri pouku in nastopih se ocenjuje znanje učencev iz instrumenta, petja, plesa, komorne igre in orkestra.

Pri izpitih se ocenjuje znanje učencev iz instrumenta, petja, plesa in solfeggia.

6. člen

(ocenjevalci)

Znanje učenca iz posameznega predmeta ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, če s tem pravilnikom ni drugače določeno.

Pri letnih in popravnih izpitih učenčevo znanje oceni izpitna komisija.

7. člen

(javnost ocenjevanja)

Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja.

Javnost ocenjevanja se zagotavlja zlasti:

       s predstavitvijo ciljev in učnih vsebin v posameznem ocenjevalnem obdobju,

       s seznanitvijo učencev o načinih ocenjevanja,

       s seznanitvijo učencev z vsebino in obsegom izpitne snovi,

       z dogovori o datumih oziroma rokih izpitnega ocenjevanja,

       s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja in nastopi učencev,

       z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,

       z ocenjevanjem pred izpitno komisijo,

       s sprotnim obveščanjem učencev in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju tako, da se učencem in staršem omogoči vpogled v ocenjene pisne in druge izdelke.

8. člen

(pravica do vpogleda)

Učitelji med šolskim letom pri urah individualnega pouka, na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter pri drugih oblikah sodelovanja starše oziroma zakonite zastopnike učenca (v nadaljnjem besedilu: starši) seznanijo z učenčevim uspehom.

Starši imajo pravico do vpogleda v pisne in druge učenčeve izdelke in v njegove ocene v šolski dokumentaciji. Starši imajo pravico do vpogleda le v izdelke ali ocene svojega otroka.

9. člen

(ocenjevanje po ocenjevalnih obdobjih)

Učenčevo znanje se ocenjuje sproti in skozi vse ocenjevalno obdobje.

Učitelj na začetku vsakega ocenjevalnega obdobja napove roke za pisanje pisnih izdelkov, ki se ocenjujejo.

Pri nauku o glasbi in solfeggiu se znanje oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov.

Pri instrumentu in petju se znanje oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri plesu, komorni igri in orkestru pa vsaj enkrat.

Učitelj mora pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo znanje oceniti takoj in učenca obenem seznaniti z oceno ter jo najkasneje v enem tednu vpisati v ustrezno dokumentacijo.

Pisne izdelke mora učitelj oceniti, seznaniti učence z ocenami in ocene vpisati v ustrezno dokumentacijo v enem tednu po tem, ko učenci izdelke oddajo.

Štirinajst dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo pisnih izdelkov.

Če je učenec pri nauku o glasbi oziroma solfeggiu v ocenjevalnem obdobju pri prvem ocenjevanju ocenjen z oceno nezadostno, ga mora učitelj v istem ocenjevalnem obdobju oceniti najmanj še enkrat.

Učencu, ki pri nauku o glasbi oziroma solfeggiu v ocenjevalnem obdobju ni ocenjen ali je ocenjen z oceno nezadostno, učitelj v dogovoru z njim določi rok za ocenjevanje.

10. člen

(ocenjevanje pisnih izdelkov)

Če je pri nauku o glasbi in solfeggiu več kot ena tretjina pisnih izdelkov ocenjena negativno, se negativne ocene ne upoštevajo. Ocenjevanje se ponovi za učence, ki so bili pri prvem ocenjevanju ocenjeni negativno, pa tudi za učence, ki želijo biti ponovno ocenjeni. Upošteva se boljša ocena.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora učitelj ugotoviti vzroke za neuspeh učencev in o tem obvestiti ravnatelja. Vzroke za neuspeh mora analizirati skupaj z učenci oddelka.

11. člen

(spremljanje razvoja glasbenih oziroma plesnih sposobnosti)

Na predšolski stopnji in v pripravnici se spremlja razvoj glasbenih oziroma plesnih sposobnosti učenca glede na cilje, ki so določeni z vzgojno-izobraževalnim programom.

12. člen

(ocene)

Znanje učencev v glasbeni šoli se ocenjuje s številčnimi ocenami.

S številčnimi ocenami se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5). S temi ocenami se ocenjujejo instrument, petje, ples, nauk o glasbi, solfeggio, komorna igra in orkester.

Ocena nezadostno (1) je negativna ocena, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki ne doseže minimalnih standardov znanja, določenih v učnih načrtih.

III. OBVEŠČANJE STARŠEV O USPEHU UČENCA

13. člen

(obveščanje med šolskim letom)

Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o učnem uspehu učenca.

V predšolski glasbeni vzgoji, glasbeni in plesni pripravnici šola starše med šolskim letom ustno obvešča o razvoju glasbenih oziroma plesnih sposobnosti učenca.

Na nižji in višji stopnji ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti s številčnimi ocenami.

14. člen

(obveščanje ob koncu pouka)

Učenci ob koncu pouka v šolskem letu dobijo spričevala z letnimi ocenami za posamezne predmete.

Na nižji in višji stopnji šola ob koncu pouka izda spričevala s številčnimi ocenami.

Če je učenčevo znanje iz predmeta ob koncu pouka ocenjeno z oceno nezadostno, učenec ne prejme spričevala, obvestilo o uspehu pa se vpiše v obrazec Glasbena beležka.

Učencu, ki konča izobraževanje na nižji stopnji, šola izda spričevalo o končani nižji stopnji glasbene šole.

Učencu, ki konča izobraževanje na višji stopnji, šola izda spričevalo o končani višji stopnji glasbene šole.

Ob koncu pouka v predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici  šola izda učencem spričevala o končanem programu, učencem v plesni pripravnici pa spričevala o končanem programu z navedbo razreda.

IV. NAPREDOVANJE

15. člen

(napredovanje v naslednji razred)

Učenci v plesni pripravnici napredujejo v naslednji razred ne glede na doseženo oceno.(črtan)

Učenci nižje in višje stopnje plesnega programa napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.

Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred.

Učenci v prvem obdobju glasbenega programa napredujejo iz prvega v drugi razred ne glede na dosežene ocene pri posameznem predmetu.

Učenci v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, in učenci na višji stopnji napredujejo v naslednji razred pri posameznem predmetu glasbenega in plesnega programa, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.

16. člen

(hitrejše napredovanje in končanje programa)

Zelo nadarjeni učenci, ki so nadpovprečno uspešni, lahko na predlog učitelja ali izpitne komisije hitreje napredujejo. O tem odloča učiteljski zbor v soglasju s starši.

Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo oziroma višjo stopnjo glasbene šole.

17. člen

(podaljšanje izobraževanja in neocenjenost učenca)

Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi daljše opravičene odsotnosti, bolezni, preselitve ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisani učni načrt, lahko učenec v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ter učenec na višji stopnji glasbene šole izobraževanje podaljša za eno leto.

V primeru iz prejšnjega odstavka je učenec ob koncu pouka neocenjen iz enega ali več predmetov.

Za eno leto se lahko izobraževanje na nižji stopnji glasbene šole podaljša tudi, če je učenec pri instrumentu, petju ali plesu ob koncu šolskega leta ocenjen z oceno nezadostno.

V primeru iz prvega in tretjega odstavka tega člena, lahko učenec opravlja izpit v roku, ki mu ga določi ravnatelj.

18. člen

(napredovanje v naslednjo stopnjo izobraževanja)

Učenci, ki so vpisani v glasbeno oziroma plesno pripravnico, lahko v naslednjem šolskem letu nadaljujejo izobraževanje v glasbenem oziroma plesnem programu, če uspešno opravijo sprejemni preizkus in izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v izobraževalnem programu in učnih načrtih.

Sprejemni preizkus učenec opravlja pred komisijo, ki ima predsednika in dva člana. Komisijo imenuje ravnatelj izmed učiteljev glasbene šole.

Učenci predšolske glasbene vzgoje napredujejo v glasbeno pripravnico ne glede na doseženo oceno. (črtan)

Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje glasbene šole, se lahko vpiše na višjo stopnjo glasbene šole, če je mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora o njegovi nadarjenosti pozitivno.

V. IZPITI

19. člen

(opravljanje izpitov)

V glasbeni šoli so letni in popravni izpiti.

Učenec opravlja letne in popravne izpite v glasbeni šoli, v kateri je vpisan.

20. člen

(letni izpit)

Izpit iz instrumenta in petja traja največ 30 minut.

Izpit iz plesa se opravlja v skupini in traja najmanj eno šolsko uro.

Ocene iz prvega ocenjevalnega obdobja in javnega šolskega nastopa so sestavni del izpitne ocene.

Učenec, ki se uvrsti na državno tekmovanje ali doseže viden uspeh na drugem po zahtevnosti enakovrednem tekmovanju, je lahko oproščen opravljanja letnega izpita, oceno pa na predlog učitelja določi učiteljski zbor.

21. člen

(popravni izpit)

Učenec, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz nauka o glasbi oziroma solfeggia, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit.

Popravni izpit učenec lahko opravlja le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem obdobju ali isti stopnji.

Če učenec popravnega izpita ne opravi, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia. Učenec lahko ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia le enkrat v posamezni stopnji izobraževanja v glasbeni šoli.

22. člen

(izpitna komisija)

Izpite opravlja učenec pred izpitno komisijo.

Izpitna komisija ima predsednika in dva člana. Komisijo imenuje ravnatelj izmed učiteljev glasbene šole.

23. člen

(ustni in pisni izpiti)

Ustni in pisni izpit se opravlja iz solfeggia.

Učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo, opravljajo ustni in pisni izpit iz nauka o glasbi in solfeggia.

Teme in vprašanja za posamezni izpit morajo biti v skladu z učnim načrtom predmeta za razred, v katerem učenec opravlja izpit.

Pisni izpit traja eno šolsko uro, ustni pa 15 minut.

24. člen

(izpitni roki)

Učenec opravlja letne in popravne izpite v rokih, ki so določeni s pravilnikom, ki ureja šolski koledar za glasbene šole oziroma z letnim delovnim načrtom šole.

Učenec opravlja letne izpite praviloma ob koncu pouka v šolskem letu.

Ravnatelj lahko dovoli učencu opravljati letne izpite tudi v drugih rokih, če učenec hitreje napreduje oziroma podaljšuje izobraževanje.

Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov oziroma iz enega, če ima pisni in ustni del.

25. člen

(prijava k izpitu)

Učenec oziroma učitelj mora oddati prijavnico k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjava pa se lahko odda najkasneje tri dni pred izpitnim rokom.

Razpored izpitov mora biti objavljen najmanj dva dni pred izpitnim rokom.

26. člen

(izpiti učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo)

V skladu z določili tega pravilnika lahko v javni glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

V primeru iz prejšnjega odstavka učenci lahko opravljajo letni izpit iz instrumenta, petja, plesa ter nauka o glasbi oziroma solfeggia.

VI. UGOVOR NA OCENO

27. člen

(ugovor na oceno)

Če učenec oziroma starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko najkasneje v 3 dneh po prejemu spričevala pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.

Ravnatelj po prejemu obrazloženega ugovora preveri, ali je bil ugovor vložen pravočasno. Nepravočasen ugovor ravnatelj s sklepom zavrže.

28. člen

(postopek pri ugovoru na oceno)

Če je ugovor pravočasen, mora ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu imenovati tričlansko komisijo. V komisijo mora imenovati vsaj enega člana, ki ni zaposlen na šoli.

Komisija iz prvega odstavka tega člena najkasneje v treh dneh po imenovanju na podlagi dokumentacije o ocenjevanju preveri ustreznost ocene. Če to ni mogoče, lahko učenčevo znanje ponovno oceni pri izpitu.

Če se komisija odloči, da bo učenčevo znanje ponovno ocenila, učenca o tem takoj obvesti in mu hkrati sporoči datum opravljanja izpita.

Ne glede na to, ali je komisija odločila na podlagi pregleda dokumentacije ali na podlagi ponovnega ocenjevanja znanja učenca, mora o odločitvi glede ustreznosti ocene starše ter učenca obvestiti najkasneje v osmih dneh po prejemu ugovora.

Ocena komisije je dokončna.

VII. SPREMLJANJE OCENJEVANJA IN SVETOVANJE

29. člen

(analiza ocenjevanja in svetovanje)

Učiteljski zbor najmanj enkrat ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja analizira uspeh pri posameznih predmetih, in sicer za vsakega učenca, oddelek in skupino. Analiza uspeha se lahko predstavi tudi na roditeljskih sestankih.

Glede na učenčevo uspešnost in nadarjenost izpitna komisija in učiteljski zbor dajeta mnenje o nadarjenosti učenca in odločata o vpisu učenca na višjo stopnjo glasbene šole.

Učitelj, izpitna komisija in učiteljski zbor tudi svetujejo pri nadaljnjem glasbenem oziroma plesnem izobraževanju učenca po končani glasbeni šoli.


Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 83/03) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

30. člen

(predpis, ki preneha veljati)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o ocenjevanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 24/72).

31. člen

(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2003.«.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 67/06) vsebuje naslednjo končno določbo:

»9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2006.«.

Dostopnost