Splošni podatki

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
GLASBENE ŠOLE DOMŽALE

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:  Osnovno glasbeno izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 1. Glasbena šola Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale, tel. 01/724-14-19
2. Glasbena šola Domžale, oddelek Mengeš, Trdinov trg 8, 1234 Mengeš, tel. 01/723-71-93
3. Glasbena šola Domžale, oddelek Radomlje; pouk poteka v Osnovni šoli Preserje pri Radomljah, Pelechova 83, 1235 Radomlje
4. Glasbena šola Domžale, oddelek Dob; pouk poteka v Osnovni šoli Dob, Šolska ulica 7, 1233 Dob
5. Glasbena šola Domžale, oddelek Brdo pri Lukovici; pouk poteka v Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo, Brdo 5, 1225 Lukovica
6. Glasbena šola Domžale, oddelek Moravče; pouk poteka v Osnovni šoli Jurija Vege Moravče, Vegova 38, 1251 Moravče
Organigram zavoda: oragnigram
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Andreja Humar, ravnateljica

e-naslov: andreja.humar@guest.arnes.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi: Akt o ustanovitvi
Pravila Glasbene šole Domžale
Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
Pravila šolskega sklada
Pravilnik o delu Sveta šole
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev šole
Pravilnik o popisu
Pravilnik o računovodstvu
Hišni red
Pravilnik o izvajanju javnih naročil manjše vrednosti
Sistemizacija delovnih mest
Državni predpisi:
Predpisi EU: Povezava na evropski register predpisov:
EUR-Lex
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: 
 • Letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2019/20
 • Finančni plan za leto 2020
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: 
 • Prijavno – sprejemni postopek za vpis
 • Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: 
 • Zakon o glasbeni šoli (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, čl. 42)
 • Seznami evidenc – Register zbirk osebnih podatkov – PREGLED
 • Glasbena šola Domžale
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:  /
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
 • Šolski koledar za šolsko leto 2019/20
 • Pravilnik o pristojbinah
 • Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo
Dostopnost