SVET STARŠEV

Skladno z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji starši oblikujejo šolski Svet staršev.

Svet staršev sestavlja toliko članov, kolikor je oddelkov šole na posameznem programu. Člane sveta volijo starši na roditeljskih sestankih. Šolski svet staršev izvoli tudi tri predstavnike v Svet šole.

Svet staršev ima naslednje naloge:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnika v Svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Dostopnost