Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole

Na podlagi 30. člena zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 19/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport, izdaja

P R A V I L N I K
o šolskem redu za glasbene šole

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se podrobneje urejajo z zakonom določene pravice in dolžnosti učencev glasbene šole, obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti učencev ter varnost učencev. Pravilnik ureja tudi način uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti, nagrajevanje in izrekanje ukrepov za kršitve šolskih pravil ter dolžnosti strokovnih delavcev in ravnatelja šole pri uresničevanju določb pravilnika.

2. člen

Učenec ima med izobraževanjem pravico in dolžnost prispevati k uresničevanju ciljev in nalog šole v skladu z izobraževalnim programom, zakoni in drugimi predpisi ter letnim delovnim načrtom šole.

Šola zagotavlja učencem:

– obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,

– razvijanje njihovih sposobnosti,

– pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,

– upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,

– prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oziroma mednarodno tekmovanje v znanju,

– dodatni pouk za zelo nadarjene učence za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom,

– spoštovanje osebnosti,

– varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,

– izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi,

– pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,

– pomoč, kadar jo potrebujejo,

– varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

3. člen

Dolžnosti učencev so:

– redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,

– nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi,

– vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunajšolskih nastopih in pridobitev soglasja šole,

– spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,

– prispevanje k ugledu šole,

– varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole,

– upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda.

4. člen

Šola praviloma ob začetku šolskega leta seznani učence in njihove starše s pravili o pravicah in dolžnostih učencev med izobraževanjem.

Polnoletni učenci lahko sami in v celoti urejajo zadeve iz tega pravilnika.

Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih, lahko pa se z njimi dogovori tudi za druge oblike sodelovanja.

Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah, po internih nastopih ter med navzočnostjo pri individualnem pouku njihovih otrok.

Razpored govorilnih ur in nastopov šola objavi v prostoru, ki je dostopno učencem in staršem.

II. UVELJAVLJANJE PRAVIC UČENCEV

1. Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti

5. člen

Učenec mora prisostvovati organiziranemu izobraževalnemu delu v skladu z izobraževalnim programom in letnim delovnim načrtom šole.

6. člen

Če učenec ne more priti k pouku v prvih petih dneh po začetku šolskega leta, mora spročiti zadržanost. Če tega ne stori, šola obvesti starše in jih pozove, da v treh dneh obvestijo šolo o vzroku odsotnosti, sicer učencu preneha status učenca glasbene šole.

7. člen

Učenčevo odsotnost od organiziranih oblik izobraževalnega dela morajo starši ustrezno opravičiti.

Učenčevo odsotnost učitelj vpisuje v predpisano šolsko dokumentacijo.

8. člen

Starši morajo šoli najkasneje v treh dneh po učenčevem izostanku sporočiti vzrok izostanka, razen v primeru, določenem v 11. členu tega pravilnika.

Če starši niso obvestili o odsotnosti v roku iz prejšnjega odstavka, jih šola po petih šolskih dneh pozove, da sporočijo vzrok izostanka.

Starši morajo najkasneje v petih šolskih dneh po prihodu učenca v šolo pisno opravičiti njegovo odsotnost.

Kadar učenec manjka zaradi bolezni več kot sedem šolskih dni oziroma več kot tri zaporedne ure individualnega pouka, lahko šola zahteva potrdilo osebnega zdravnika.

9. člen

Če šola v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena ne prejme opravičila, je odsotnost neopravičena.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko šola upošteva opravičilo, ki ga učenec iz upravičenih razlogov predloži po izteku roka. O upravičenosti razloga odloči ravnatelj.

Ob dvomu v verodostojnost opravičila, šola o tem obvesti starše, pooblaščeno osebo oziroma zdravstveno službo, ki je opravičilo izdala. Če ugotovi, da je opravičilo neresnično, odsotnosti ne opraviči.

10. člen

Odsotnost učenca pri posamezni uri organiziranega izobraževalnega dela dovoli učitelj posameznega predmeta.

Na podlagi obrazložene pisne vloge kulturne oziroma druge organizacije ali druge šole, ki jo obiskuje učenec, lahko ravnatelj dovoli odsotnost od organiziranega izobraževalnega dela največ deset šolskih dni oziroma štiri ure individualnega pouka.

Za odsotnost iz prejšnjega odstavka je treba praviloma zaprositi najmanj tri dni pred odsotnostjo.

Šola izjemoma dovoli odsotnost od pouka zadnja dva tedna pred koncem pouka oziroma na dan izpitnega ocenjevanja znanja.

11. člen

Učenec lahko izostane od organiziranega izobraževalnega dela, ne da bi starši navedli vzrok izostanka, če izostanek šoli vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko traja največ do pet šolskih dni, in sicer strnjeno ali po delih.

Te pravice učenec ne more izrabiti zadnja dva tedna pred koncem pouka ali izpitnega ocenjevanja znanja.

12. člen

Učenec se lahko med letom izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev.

Če se učenec izpiše zaradi prešolanja v drugo glasbeno šolo, mu šola izda izpisnico.

2. Izposoja instrumentov in pripomočkov za pouk

13. člen

Če ima šola na voljo instrumente in pripomočke za pouk, namenjene izposoji, jih lahko posoja učencem.

Pogoje za izposojo ter izposojevalčeve obveznosti določi svet šole.

3. Varnost učencev

14. člen

Šola mora poskrbeti za varnost učencev. S tem namenom:

– oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene šole,

– skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti.

15. člen

Ravnatelj določi hišni red, s katerim se uredi predvsem:

– varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo,

– hranjenje garderobe in

– način obveščanja učencev.

16. člen

Če šola v letnem delovnem načrtu predvidi izlete učencev kot svojo nadstandardno storitev, mora za spremstvo učencev upoštevati veljavne standarde in normative.

17. člen

Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih šole in na šolskih površinah prepovedano.

V šolske prostore in na šolske površine je prepovedano tudi prinašanje in razširjanje alkohola, narkotikov in drugih psihogenih sredstev.

Če delavec šole ugotovi, da učenec uživa alkohol, poseduje drogo ali jo uživa, o tem obvesti ravnatelja, ta pa takoj obvesti njegove starše oziroma ustrezno ukrepa.

III. POHVALE, NAGRADE IN PRIZNANJA

18. člen

Učenec lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje. Merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad ali drugih priznanj določi šola.

IV. VZGOJNI UKREPI

19. člen

Za neizpolnjevanje obveznosti, kršitve dolžnosti in pravil, določenih s tem pravilnikom, se učencem izrekajo vzgojni ukrepi.

Vzgojni ukrepi so:

– opomin učitelja posameznega predmeta,

– opomin ravnatelja,

– izključitev iz šole, ki jo izreče učiteljski zbor,

20. člen

Za lažjo kršitev ali neizpolnjevanje dolžnosti in pravil se učencem izreka opomin učitelja posameznega predmeta (v nadaljevanju: opomin učitelja).

Za težje kršitve in za ponavljajoče lažje kršitve se izreka opomin ravnatelja.

Za najtežje kršitve in za ponavljajoče težje kršitve se učenec izključi iz šole.

21. člen

Lažje kršitve so:

– večkratno zamujanje pouka,

– neopravičena odsotnost od organiziranih oblik izobraževalnega dela,

– motenje pouka ali drugih oblik izobraževalnega dela,

– dejanja, ki škodujejo ugledu šole,

– neodgovorno izpolnjevanje šolskih obveznosti,

– neprimeren odnos do sošolcev,

– neprimeren odnos do delavcev šole,

– neprimerno vedenje v šoli,

– malomaren odnos do šolskega premoženja in

– kršitve hišnega reda.

22. člen

Težje kršitve so:

– ponavljajoče lažje kršitve ali njihovo stopnjevanje,

– tatvine,

– prihod v šolo pod vplivom alkohola ali drog,

– posedovanje oziroma uživanje alkohola ali drog ter alkoholiziranost v šoli,

– namerno poškodovanje šolskega premoženja in premoženja sošolcev ali delavcev šole,

– ponarejanje opravičil ali podpisov staršev,

– prinašanje predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženje šole.

23. člen

Najtežje kršitve so:

– ponavljajoče težje kršitve ali njihovo stopnjevanje,

– psihično, fizično in spolno nasilje,

– nasilno izražanje nestrpnosti do različnosti ljudi,

– neopravičeno izostajanje od pouka več kot 15 ur v posameznem šolskem letu,

– prodajanje drog ali napeljevanje k uživanju drog, zlasti kadar je zaradi teh kršitev ogroženo življenje ljudi,

– ponarejanje in uničevanje šolskih evidenc, javnih listin ali drugih uradnih dokumentov,

– grožnje s sredstvi, ki lahko ogrozijo varnost ljudi in premoženja in

– večje tatvine ali vlomi.

V. IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV

24. člen

Predlog za začetek postopka zaradi storjene kršitve lahko da delavec šole ali starši.

Postopek izrekanja vzgojnih ukrepov vodi za lažje kršitve učitelj, za težje in najtežje kršitve pa ravnatelj.

Učitelj in ravnatelj vodita pisno dokumentacijo o postopku izrekanja vzgojnega ukrepa (pogovori z učencem in s starši, telefonski pogovori, pisna obvestila staršem, pristojnim institucijam in podobno).

O uvedbi in poteku postopka zoper učenca se vodi pisna dokumentacija.

Če ravnatelj v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ter po posvetovanju z učiteljem ali oddelčnim učiteljskim zborom oceni, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje, lahko odloči, da se ravnanje učenca ne obravnava kot kršitev.

25. člen

Vzgojni ukrep je sestavljen iz izreka, obrazložitve in pravnega pouka in se izreče pisno. Z njim šola seznani starše. Obvestilo o izrečenem vzgojnem ukrepu se vloži v matični list.

26. člen

Učenec ima pred izrekom ukrepa za težje ali najtežje kršitve pravico do zagovora. Učenca praviloma zagovarjajo starši, lahko pa se zagovarja sam oziroma mu pri tem pomaga strokovni delavec šole, ki si ga izbere.

Če okoliščine kažejo, da bo učencu izrečen opomin ravnatelja ali izključitev, učitelj oziroma ravnatelj, takoj ko izve za kršitev, obvesti starše in jih pisno pozove na pogovor.

Učitelj oziroma ravnatelj se z učencem lahko pogovori brez navzočnosti staršev, če niso dosegljivi ali če pogovor izrecno odklonijo, o čemer se naredi uradni zaznamek. Če pogovor skliče ravnatelj, pri tem sodeluje strokovni delavec, ki si ga izbere učenec. Če si učenec učitelja ne izbere sam, pri pogovoru sodeluje učitelj, ki ga izbere ravnatelj.

27. člen

Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati učenčevo osebnostno zrelost, nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo storjeno, postopnost in možne posledice ukrepa ter druge okoliščine, pomembne za izrek ukrepa.

Pred izrekom opomina ravnatelja ali izključitvijo šola obvesti starše oziroma polnoletnega učenca, da lahko najkasneje v treh dneh po prejemu obvestila sporočijo pisno mnenje.

Pisno mnenje da tudi predlagatelj postopka zaradi strojene kršitve in učitelj, ki je bil navzoč pri pogovoru z učencem.

28. člen

Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo.

Učenec ne more biti izključen iz šole, če mu poprej ni bil izrečen opomin ravnatelja, razen ob najtežjih kršitvah.

Če ob izključitvi ni izrečena prepoved obiskovanja pouka, ga učenec lahko obiskuje do dokončnosti sklepa o izključitvi.

29. člen

Učiteljski zbor sprejema odločitve o vzgojnih ukrepih z večino glasov vseh članov. Člani učiteljskega zbora glasujejo o izključitvi s tajnim glasovanjem.

30. člen

Vzgojni ukrepi, ki niso izbrisani, veljajo do konca šolskega leta.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka oziroma po izbrisu, se obvestilo o izrečenem vzgojnem ukrepu uniči.

31. člen

Ravnatelj lahko zaradi kršitve postopka ali drugih utemeljenih razlogov zadrži izrek kateregakoli vzgojnega ukrepa.

32. člen

Če se pri izreku ukrepa ugotovi pomota ali napaka, ga je šola dolžna spremeniti ali izbrisati in o tem obvestiti predlagatelja, učenca in starše in s tem seznaniti tudi druge, ki so zanj vedeli.

33. člen

Učenec je lahko izključen iz šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.

Starši morajo ob vpisu učenca v glasbeno šolo podpisati izjavo, v kateri s podpisom potrdijo, da so seznanjeni z obveznostjo plačevanja prispevkov in možnimi posledicami neplačevanja.

VI. VARSTVO PRAVIC UČENCEV

34. člen

Zoper izrečene vzgojne ukrepe lahko učenec vloži pisni ugovor pri ravnatelju šole v treh dneh po prejemu obvestila o izreku vzgojnega ukrepa.

O ugovoru zoper opomin učitelja odloča ravnatelj. Odločitev ravnatelja je dokončna.

O ugovoru zoper opomin ravnatelja odloči najmanj tričlanska komisija, ki jo imenuje ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu ugovora. Med člani komisije mora biti eden, ki ni zaposlen v šoli. Komisija preveri ustreznost ukrepa najkasneje v sedmih dneh po imenovanju. Odločitev komisije o ugovoru je dokončna.

O ugovoru zoper izključitev iz šole odloči svet šole oziroma zavoda najkasneje v 30 dneh po prejemu ugovora. Ugovor zoper izključitev iz šole ne zadrži izključitve. Odločitev sveta šole o ugovoru je dokončna.

Če učenec ali njegovi starši ne vložijo ugovora, postane odločitev ustreznega organa dokončna po izteku roka za ugovor.

VII. KONČNA DOLOČBA

35. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-82-2001011-82-2001

Ljubljana, dne 17. maja 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

Dostopnost