Stroškovnik

5. Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Stroškovnik Izhajajoč iz določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 102/15) in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016

vas seznanjamo s
STROŠKOVNIKOM O POSREDOVANJU IN PONOVI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve​

Zap. št.

Element

Cena v EUR
(brez DDV)

1.

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4

0,06

2.

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3

0,13

3.

ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata

1,25

4.

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata

0,63

5.

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata

1,25

6.

ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata

2,50

7.

elektronski zapis na eni zgoščenki CD

2,09

8.

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R

1,25

9.

elektronski zapis na enem USB-ključku

cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil

10.

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko

0,08

11.

pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko

0,20

12.

poštnina za pošiljanje informacij po pošti  skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 evrov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prvim odstavkom 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Če polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prvim odstavkom omenjene uredbe.
V primeru ponovne uporabe informacij javnega značaja, šola prosilcu zaračuna ceno skladno z določili 21. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016.

Dostopnost